CHÍNH SÁCH ĐIỆN MẶT TRỜI VIỆT NAM .KHỞI ĐẦU CHO KỶ NGUYÊN MỚI TRONG ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG.